Indonesian Film Classics
Virtual Cinema & Talk Series (17 June 2021) & Lecture (22 June 2021)

Pemutaran Daring & Temu Wicara
การจัดฉายภาพยนตร์ทางออนไลน์ และ การพูดคุยกับผู้กำกับ
オンライン上映&トーク

EVENT DATE/TIME

17 June 2021, 19.00 Bangkok/Jakarta | 21.00 Tokyo/Japan
17 Juni 2021, 19.00 Bangkok/Jakarta | 21.00 Tokyo/Japan
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น. กรุงเทพ/จาการ์ตา l 21.00 น. โตเกียว/ญี่ปุ่น
2021年6月17日 日本時間21:00(バンコク/ジャカルタ19:00)

Films will be subtitled in local languages and accompanied by in-depth talk series with interpreters.

Virtual Film Screening & Talk Series, 17 June 2021

Suitable for audience 13 years of age and above
Untuk 13 tahun ke atas
เหมาะสมสำหรับผู้ชมอายุ 13 ปีขึ้นไป
※対象年齢:13歳以上

AFTER THE CURFEW (Usmar Ismail, 1954, 105 minutes)

Indonesian with English, Thai and Japanese subtitles
Bahasa Indonesia dengan subtitel Inggris, Thai dan Jepang
คำบรรยายภาษาอังกฤษ ไทย ญี่ปุ่น
インドネシア語(英語、タイ語、日本語字幕付き)

The session will be accompanied by a talk from Intan Paramaditha (Indonesian film studies scholar, Macquarie University, Sydney) and attended by Usmar Ismail Cinema Society

Intan Paramaditha is an Indonesian writer and lecturer in media and film studies at Macquarie University, Sydney. Her scholarly articles have appeared in journals such as Visual Anthropology, Film Quarterly, Asian Cinema, Jump Cut, Social Identities, and Inter-Asia Cultural Studies. She is part of the Association for Southeast Asian Cinemas Conference (ASEACC).

Intan Paramaditha adalah penulis dan pengajar studi media dan film asal Indonesia di Macquarie University, Sydney. Artikel ilmiahnya terbit di berbagai jurnal seperti Visual Anthropology, Film Quarterly, Asian Cinema, Jump Cut, Social Identities, dan Inter-Asia Cultural Studies. Ia adalah bagian dari the Association for Southeast Asian Cinemas Conference (ASEACC).

Intan Paramaditha เป้นนักเขียนชาวอินโดนีเซียและอาจารย์ด้านสื่อและภาพยนตร์ศึกษาที่มหาวิทยาลัย Macquarie ซิดนีย์ บทความวิชาการของเธอเคยตีพิมพ์ในวารสารชื่อดัง อย่าง Visual Anthropology, Film Quarterly, Asian Cinema, Jump Cut, Social Identities, และ Inter-Asia Cultural Studies เธอยังเป็นสมาชิกของ Association for Southeast Asian Cinemas Conference (ASEACC)

インタン・パラマディータ:シドニーのマッコーリー大学でメディアと映画の研究を行っており、「Visual Anthropology」、「Film Quarterly」、「Asian Cinema」、「Jump Cut」、「Social Identities」、「Inter-Asia Cultural Studies」などで執筆するほか、東南アジア映画協議会(ASEACC)の会員も務める。

Indonesian with English, Japanese and Thai translations.
Bahasa Indonesia dengan penerjemahan ke bahasa Inggris, Jepang dan Thailand.
ช่วงถาม - ตอบจะเป็นภาษาบาฮาซา โดยมีล่ามภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่นและไทย
インドネシア語(英語、日本語、タイ語の逐次通訳)。

Accessible to audience based in all regions
Dapat diakses oleh peserta dari semua wilayah
การบรรยายเป็นภาษาอินโดนีเซีย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น และ ไทย เข้าชมได้โดยผู้ชมทุกพื้นที่
※レクチャーは国の制限なく、どこからでも参加可能です。

Online Lecture, 22 June 2021

Trauma Among the Post-War Indonesian Youth, a lecture by psychology scholar Elizabeth Kristi Poerwandari (University of Indonesia, Jakarta)

22 June 2021, 19.00 Bangkok/Jakarta | 21.00 Tokyo/Japan

Trauma Perang Bagi Kalangan Muda Indonesia, ceramah oleh ahli psikologi Elizabeth Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia, Jakarta)

การบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง Trauma Among the Post-War Indonesian Youth

レクチャー「インドネシアの戦後世代の若者が抱えるトラウマ」
エリザベス・クリスティ・プルワンダリ:(インドネシア大学/ジャカルタ)

Elizabeth Kristi Poerwandari is a senior lecturer at the Faculty of Psychology and at School of Strategic and Global Studies. Universitas Indonesia. She is a psychologist with a doctoral degree in philosophy from University of Indonesia. Her research interest is in the area of psychology of violence, trauma intervention, community development, gender studies, qualitative research, and psychology of law. Kristi is in the editorial committee of the Asian Journal of Women’s Studies, and the editor of "Indonesian Women in a Changing Society", (Ewha Womens University Press, Korea, 2005). She has written books on community-based psychosocial recovery and empowerment; qualitative research; prevention and intervention of violence, and gender issues. Her articles appear in Indonesian Feminist Journal, the Asian Journal of Women’s Studies and in several national journals in Indonesia.

Elizabeth Kristi Poerwandari adalah pengajar senior di Fakultas Psikologi dan School of Strategic and Global Studies, Universitas Indonesia. Ia seorang psikolog dengan gelar doktor di bidang filsafat dari Universitas Indonesia. Minat penelitiannya adalah psikologi kekerasan, intervensi trauma, pengembangan komunitas, studi gender, penelitian kualitatif dan psikologi hukum. Kristi tergabung dalam komite editorial the Asian Journal of Women’s Studies, dan editor "Indonesian Women in a Changing Society", (Ewha Womens University Press, Korea, 2005). Ia menulis buku-buku mengenai pemulihan dan pemberdayaan psikososial berbasis komunitas; penelitian kualitatif, pencegahan dan intervensi terhadap kekerasan dan isu gender. Tulisannya terbit di Indonesian Feminist Journal, the Asian Journal of Women’s Studies dan beberapa jurnal nasional di Indonesia.

エリザベス・クリスティ・プルワンダリ:心理学者、インドネシア大学の心理学部及び戦略国際研究所講師。インドネシア大学において哲学の博士号を取得。研究領域は暴力、トラウマへの介入、地域開発、ジェンダー・スタディーズ、定性的研究、法律心理学など。「Asian Journal of Women’s Studies」の編集委員、「Indonesian Women in a Changing Society」(梨花女子大学校出版、韓国、2005)の編集を務める。数々の著書では、地域社会に根ざした心理社会的リカバリーとエンパワーメント、定性的研究、暴力の予防と介入、そしてジェンダーなどについて論じている。また、「Indonesian Feminist Journal」や「Asian Journal of Women’s Studies」などにも執筆。

The lecture will be in Indonesian with English, Japanese and Thai translations
Ceramah berlangsung dalam bahasa Indonesia dengan penerjemahan ke bahasa Inggris, Jepang dan Thailand
การบรรยายจะเป็นภาษาบาฮาซา โดยมีล่ามภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่นและไทย
インドネシア語(英語、日本語、タイ語の通訳付き)

Film Synopsis / Sinopsis / เรื่องย่อ / あらすじ

After the Curfew

  • After the Curfew is collaboration between Usmar Ismail and writer Asrul Sani, a tragic story in a post-war society, told in the timeline of 24-hour in a young man’s life where he struggles to come back to city life after being part of guerilla troop. The film was digitally restored in 2012 through international collaboration and rereleased worldwide. For the occasion of director Usmar Ismail's 100th birth anniversary, Kolektif Asia revisits this film as part of the program's Classic film screening.
  • Lewat Djam Malam adalah kolaborasi Usmar Ismail dengan penulis Asrul Sani, cerita tragis berlatar masyarakat pasca perang, dituturkan melalui 24 jam dalam kehidupan seorang pemuda yang amat kesulitan menempuh kembali kehidupan kota sesudah menjadi pejuang gerilya. Film ini direstorasi digital tahun 2012 dengan dukungan kerjasama internasional dan diedarkan ke mancanegara. Memperingati 100 tahun kelahiran Usmar Ismail, Kolektif Asia memilihkan film ini sebagai bagian dari seri film klasik yang diputar untuk penonton di tiga negara.
  • After the Curfew เป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันของ Usmar Ismail ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Asrul Sani นักเขียน ที่บอกเล่าโศกนาฎกรรมในช่วงหลังสงคราม หนังบอกเล่าชีวิตของชายหนุ่มในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะกลับมาใช้ชีวิตในเมืองหลังจากเข้าร่วมการกองกำลังแบบกองโจร หนังได้รับการบูรณะในปี 2555 โดยความร่วมมือระดับนานาชาติ และได้ออกฉายอีกครั้ง ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ของ Usmar Ismail คอลเลคทีฟ เอเชีย จะจัดฉายหนังสำคัญเรื่องนี้ในโปรแกรมหนังคลาสสิค
  • ゲリラの兵士だった若い男は、街に戻ってきてからの生活に葛藤を抱える。男の24時間を追いながら戦後社会の悲劇を描く本作は、インドネシアの戦後文学を代表する作家のひとりであるアスルル・サニが脚本を担当し、「インドネシア映画の父」と称されるウスマル・イスマイルが監督。2012年に国際的な協力のもとデジタル復元され、世界中で上映された。ウスマル・イスマルの生誕100年を記念して、Kolektif Asiaでは本作を改めてインドネシア映画の古典として紹介する。